Milí farníci,
na této stránce se budete postupně dozvídat nové informace o synodě a jejím průběhu v naší farnosti. Po kliknutí na jednotlivé otázky níže se dozvíte vše potřebné.

„Synoda“ je v tradici církve velmi staré a úctyhodné slovo, jehož význam a obsah se dotýká nejhlubších témat zjevení. Označuje společně prožívané putování Božího lidu. To evidentně odkazuje na Pána Ježíše, který se představuje jako „cesta, pravda a život“, a také na skutečnost, že křesťané, kteří ho ná sledují, byli původně nazýváni „učedníky cesty“.

Synodalita znamená především specifický styl, kterým se vyznačuje život a poslání církve. Tento styl vystihuje vlastní povahu církve jakožto společného putování ve shromáždění Božího lidu, svolaného Pánem Ježíšem v síle Ducha Svatého pro zvěstování evangelia. Synodalita se musí vyjadřovat v běžném způsobu života a jednání církve. V tomto smyslu synodalita celému Božímu lidu umožňuje, aby společně kráčel vpřed, naslouchal Duchu Svatému i Božímu slovu a podílel se na poslání církve v rámci společenství, které mezi námi vytváří Kristus. Vždyť to, co nejvíce naplňuje a vystihuje povahu církve, která je putujícím a misijním Božím lidem, je naše „společné putování“.

Jednoduše řečeno ano, má smysl se jí účastnit. Výstupem z této synody v naší farnosti bude formulář, který budeme odesílat diecéznímu týmu. Ten pak bude zpracovávat odpovědi ze všech farností v diecézi. Pro nás je ale podstatně důležitěší, že tímto způsobem budeme mít jedinečnou příležitost získat od Vás, našich farníků, cennou zpětnou vazbu na jejímž základě jsme schopni identifikovat naše slabosti ve fungování, působení a vystupování farnosti a jsme tak schopni se takto identifikovanými problémy aktivně zabývat.

Tato synoda má za cíl věnovat se deseti tématům, které jsou popsány níže. Každá skupinka nebo společenství se bude věnovat pouze jednomu jedinému tématu, dle vlastní volby. V naší farnosti není cílem věnovat se všem deseti tématům, ale pouze těm, ke kterým cítíme, že máme co říci. Vůbec není na škodu, pokud by se majorita skupinek a společenství věnovala jednomu jedinému tématu. Ve všech případech je to totiž právě sám Duch Svatý, který k nám všem skrze každého z nás promlouvá. Mějme na paměti, že v jednotlivých skupinkách nebo společenstvích není cílem přesvědčovat ostatní o vlastním názoru, ale naslouchat všem hlasům, které při zpracování zaznějí.

Jednotlivé skupinky a společenství si mohou vybírat z následujících témat.

 1. NA SPOLEČNÉ CESTĚ - V církvi a ve společnosti jdeme bok po boku po stejné cestě. Kdo jsou ve vaší místní církvi ti, kdo „putují společně“? Když říkáme „naše církev“, kdo do ní patří? Kdo od nás chce, abychom šli společně? Kdo jsou ti, kdo putují po stejné cestě i mimo církevní obvod? Kteří lidé nebo které skupiny jsou opomíjeny, ať už úmyslně či prakticky?
 2. NASLOUCHAT - Naslouchání je první krok, ale požaduje otevřené srdce bez předsudků. Komu dluží naše místní církev naslouchání? Jak jsou přijímáni laici, zvláště mladí lidé a ženy? Jak spolupracujeme se zasvěcenými lidmi? Jaký prostor má hlas menšin, lidí opovrhovaných a vyloučených? Dokážeme popsat předsudky a stereotypy, které nám brání v naslouchání? Jak nasloucháme společenskému a kulturnímu prostředí, ve kterém žijeme?
 3. UJMOUT SE SLOVA - Všichni jsou zváni, aby hovořili odvážně a otevřeně (parrhesia), tedy se zapojením svobody, pravdy a dobrosrdečnosti. Jak v našem společenství a v jeho různých skupinách uplatňujeme svobodnou a upřímnou komunikaci bez dvojakostí a oportunismu? Jak komunikujeme se společností, do které patříme? Kdy a jak se nám daří říci to, co nám leží na srdci? Jak funguje vztah s médii (nejen s katolickými)? Kdo vystupuje jménem křesťanského společenství a nakolik je mu nasloucháno?
 4. SLAVIT - „Společné putování“ je možné jen tehdy, pokud má základ ve společném naslouchání Božímu slovu a ve slavení eucharistie. Jak intenzivně udává směr našemu „společnému putování“ modlitba a mše svatá? Inspirují naše nejdůležitější rozhodnutí? Jak podporujeme aktivní účast všech věřících na liturgii a vykonávání úlohy posvěcování? Jaký prostor má služba lektora a akolyty?
 5. SPOLUZODPOVĚDNOST ZA MISIJNÍ POSLÁNÍ - Synodalita slouží misijnímu poslání církve, ke kterému jsou povoláni všichni členové. Všichni jsme misionáři. Jak je každý pokřtěný zván, aby byl protagonistou misijního poslání? Jak podporuje společenství své členy, kteří jsou zapojeni do služby společnosti, jakou je sociální oblast, politika, vědecký výzkum, vyučování, prosazování sociální spravedlnosti, ochrana lidských práv, péče o společný domov atd.? Jak jim církev pomáhá, aby vnímali toto své poslání v misijním duchu? Jak probíhá rozlišování při rozhodování o účasti na misijním poslání? Kdo se ho účastní?, Jak byly s pohledem na účinné křesťanské svědectví začleněny a do synodálního stylu a zúročeny různé tradice, které jsou bohatstvím mnoha církví, zvláště církví východních? Jak funguje spolupráce v oblastech, kde se nacházejí různé církve sui iuris (vlastního řádu)?
 6. VÉST DIALOG V CÍRKVI A VE SPOLEČNOSTI - Dialog je proces vytrvalosti, který zahrnuje také ticho a utrpení, ale je schopen zúročit zkušenosti lidí a národů. Jaký je prostor pro dialog a jak je dialog veden uvnitř naší místní církve? Jak jsou zpracovávány názorové střety, konflikty, těžkosti? Jak podporujeme spolupráci s okolními diecézemi, s řeholními společenstvími na našem území, s laickými sdruženími a hnutími a mezi nimi? Jaké jsou naše zkušenosti s dialogem, se zapojováním věřících jiných náboženství a s těmi, kdo nevěří? Vede církev dialog s různými společenskými institucemi a učí se od nich, například svět politiky, kultury, občanská společnost, chudí?
 7. S JINÝMI KŘESŤANSKÝMI DENOMINACEMI - Dialog s křesťany jiných denominací, se kterými nás pojí jediný křest, má na synodální cestě zvláštní místo. Jaké vztahy máme s bratry a sestrami jiných křesťanských vyznání? Jakých oblastí se týkají? Jaké plody a jaké těžkosti nám toto „společné putování“ přineslo?
 8. AUTORITA A SPOLUÚČAST - Církev synodální je církví, ve které je uplatňována spoluúčast a spoluzodpovědnost. Jak definovat cíle, ke kterým směřovat? Jakou cestou jich dosáhnout a jaké kroky podniknout? Jak uplatňovat autoritu v naší místní církvi? Do jaké míry je týmová práce a spoluzodpovědnost zaběhlou praxí? Jak fungují orgány synodality v místní církvi? Přináší své plody?
 9. ROZLIŠOVAT A ROZHODOVAT - V synodálním duchu činíme rozhodnutí na základě rozlišování toho, co Duch Svatý říká prostřednictvím celého našeho společenství. Jaké metody a procesy aplikujeme, když se rozhodujeme? Jak je lze zlepšit? Jak v rámci hierarchických struktur podněcujeme zapojení do rozhodovacího procesu? Pomáhají nám naše metody, které aplikujeme při rozhodování, k tomu, abychom naslouchali celému Božímu lidu? Jaký je vztah mezi konzultacemi a rozhodnutími a jak je uvádíme do praxe? Jaké využíváme nástroje a postupy ve prospěch transparentnosti a odpovědnosti? Jak můžeme růst ve společném duchovním rozlišování?
 10. FORMOVAT SE V DUCHU SYNODALITY - Synodalita s sebou nese vnímavost pro změnu, formaci a neustálé učení se. Jak naše církevní společenství formuje lidi, aby byli ve větší míře schopni „putovat společně“, vzájemně si naslouchat, zapojovat se do misijního poslání a do dialogu? Jaká formace je nabízena k posílení schopnosti rozlišovat a vykonávat autoritu synodálním způsobem?

Do skupinky se můžete zapsat pomocí formuláře, který je k dispozici na bočním oltáři v našem kostele. Mějte, prosím, na paměti následující:
 • Každý, kdo má zájem se zúčastnit synodálního procesu v naší farnosti, má možnost se zapsat do jednotlivých skupin, rozdělených podle témat.
 • Zapsáním se do skupiny se zavazujete k tomu, že se s danou skupinou zúčastníte minimálně tří setkání.
 • Jedna skupinka má mít 5 až 8 členů. Pro jedno téma může vzniknout i více skupinek. Z každé skupinky je pak koordinátorem zvolen moderátor, který za skupinku bude s koordinátorem jednat a dostane od něj další materiály.
 • Termíny setkání jednotlivých skupinek záleží na vzájemné dohodě ve skupince, popřípadě budou veřejně vyhlášeny minimálně tři termíny, při kterých bude otevřený kostel a bude tak dán prostor k setkání jednotlivých skupinek.
 • Můžete se zapsat i do více skupin, máte-li zájem o více témat, ale vzhledem k tomu, že byste neměli při setkání být myšlenkami na jiném tématu, než kterého se právě účastníte, tak Vám to nedoporučujeme, ovšem ani Vám to nezakazujeme.
 • Jste-li členem některého z farních společenství, které se do synodálního procesu zapojuje, věnujte se nejlépe jen tématu probíraném v daném společenství, aby se tak mohli zapojit i další farníci.

Veškeré dotazy ohledně synody směřujte na našeho farního koordinátora, kterým je Josef Řídký a nebo na adresu synoda@farnost-krpole.cz.