Křest dětí

Křest je vyznání víry, včlenění do společenství církve a přijetí všech darů i závazků, které z toho vyplývají. V případě malého dítěte toto rozhodnutí jeho jménem mohou učinit pouze rodiče. Duchovní správce má povinnost posoudit, zda je záruka rodičů věrohodná (jestli sami uskutečňují hodnoty, kterými chtějí zavázat své dítě) a zda existuje oprávněná naděje na křesťanskou výchovu dítěte. Toto posouzení se odvíjí především od dosavadní náboženské praxe rodičů, jejich svátostného života a účasti na bohoslužbách.

V žádném případě nelze chápat svátost křtu jako nezávazný a neškodný "obřádek", který si lze domluvit či objednat telefonem nebo mailem.

Křest dítěte není možno udělit, když ani jeden z rodičů není pokřtěn nebo když rodiče dosud neuzavřeli ani občanský sňatek (manželství je totiž jednou ze stěžejních hodnot křesťanské víry i závazným požadavkem Božího zákona). Pokud rodiče uzavřeli pouze občanský sňatek, první část jejich přípravy před křtem dítěte bude věnována informacím a eventuální pomoci k tomu, aby mohli přijmout svátost manželství. K zápisu do matriky pokřtěných rodiče předloží rodný list dítěte a svůj oddací list. Pokud je jeden z rodičů nepokřtěný, může si duchovní správce vyžádat jeho písemný souhlas se křtem a náboženskou výchovou dítěte.

Křest se uděluje vždy ve vlastní farnosti rodičů. Ta je dána místem jejich trvalého bydliště či (výjimečně) také dlouhodobou a prokazatelnou účastí na bohoslužbách v jiném kostele. Pokud je vážný důvod, aby bylo dítě pokřtěno v jiné farnosti, musí si rodiče vyžádat písemný souhlas vlastního faráře.

Kmotrem při křtu dítěte může být pouze pokřtěný (biřmovaný) katolík starší 16 let, muž či žena, žijící podle víry. Pokud mají být kmotři dva, musí to být muž a žena, avšak nikoli nutně manželé (kmotry nemohou být dva muži či dvě ženy).

Ostatní informace rodiče obdrží během přípravy, kterou absolvují ještě před křtem dítěte. O podmínkách a průběhu této přípravy se dohodnou při žádosti o křest dítěte na farním úřadě.